Sprøjtesikkerhed

HARDI er specialiseret i sikker plantebeskyttelse. Professionel brug af plantebeskyttelsesmidler indebærer fokus på:

  • Maksimal biologisk effekt og kontrolniveauer
  • Minimum af pesticide rester i fødevarer
  • Minimal risiko for forurening af miljøet
  • Maksimal fokus på kapacitet, brugervenlighed, sikkerhed og præcision.
service-support-sprayer-safety.jpg
Påfyldning af sprøjten

Reducér risici i forbindelse med påfyldning af plante-beskyttelsesmidler

Påfyld plantebeskyttelsesmidlerne i marken. Derved:

  • Undgås at bruge det samme sted, hver gang man håndterer koncentrerede midler.
  • Får man fordel af jordens nedbrydning af kemikalier, hvis der spildes på jorden.
  • Undgås risikoen ved at transportere en tank fuld af opblandede midler.

Transportér kemikalierne i sikkerhedsskabe på sprøjten. Det skal være muligt at opsamle evt. spild fra kemikaliebeholderne.

Påfyldning af vand

Påfyldning af vand skal ske således, at der ikke er risiko for overløb eller returløb til vandforsyning. Samtidig skal det undgås, at evt. spild løber i dræn, afløb eller kloak, medmindre påfyldningen sker på en befæstet plads med opsamling af spildevand i særskilt beholder.
I praksis fyldes sprøjten sikrest fra en særskilt vandtank, eller hvis der fyldes direkte fra vandforsyningen, ved at slangen hænger frit mindst 10 cm over tankåbningen.
Sprøjten skal overvåges, mens den fyldes, for at sikre mod overløb eller andet spild.
Vandpåfyldning må ikke ske i nærheden af brønde eller boringer. Landbrugets Rådgivningscenter anbefaler en afstand på mindst 25 m.

Miljømæssigt er det at foretrække, at vandpåfyldning sker i marken, så evt. småspild/afdrypning ikke altid sker på samme sted. Hvis man påfylder vand hjemme, er en græsdækket fyldeplads langt at foretrække frem for en grus- eller stendækket plads. Det sikreste alternativ er en overdækket fyldeplads med afløb til særskilt opsamlingstank.

Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler

Plantebeskyttelsesmidler bør påfyldes sprøjten på skiftende steder i marken. Transporten af de koncentrerede produkter mellem gård og mark skal foregå på en sikker måde – og i henhold til gældende regler. I praksis kan det anbefales at transportere midlerne i en aflåst lukket kasse med mulighed for at opsamle spild fra evt. utætte pesticidbeholdere. En medbragt skovl og plasticsæk giver mulighed for at opsamle evt. spild af koncentreret middel på jorden.

Påfyldes pesticiderne hjemme på gården, skal det ske på en befæstet plads, hvor der er mulighed for at opsamle evt. spild med granulat. Transporten mellem gård og mark bør ske med pumpen slået fra, så systemet ikke er under tryk under transporten.

Tomme dunke skal skylles – enten vha. spuledysen i kemikaliepåfyldningen eller ved brug af tre hold rent vand. I alle tilfælde skal kemikaliedunken holdes i bevægelse under skylningen for at sikre en effektiv rengøring. Husk, at der skal bruges længere tid til spuling af en stor beholder end til en lille. Bruges vand fra rentvandstanken, fyldes skyllevandet efter brug i opblandingen i sprøjten. Der sættes låg på de rengjorte dunke, som opbevares aflåst.

Indvendig rengøring af sprøjten

Etikettens vejledning

Hvis der er angivet en specifik rengøringsmetode på etiketten, skal denne naturligvis følges. Nedenfor er givet en generel vejledning. Husk handsker, ansigtsskærm og plastikforklæde/regntøj ved rengøringen. Vi anbefaler HARDI Safety-kit bestillingsnr. 28082400, hvor alt nødvendigt personværn indgår.

Restmængder

Rengøringen af sprøjten begynder altid ved kalibreringen. Foretages kalibreringen rigtigt, vil der være meget små rester tilbage, når arbejdet er slut.

Er der imidlertid alligevel en mindre rest opblandet sprøjtevæske tilbage i tanken, efter at arbejdet er slut, skal fortyndes mindst 50 gange med vand, svarende til en 2 % opløsning og sprøjtes ud på den netop behandlede afgrøde.

Der er krav til at man har skylletank monteret på sprøjten.

Skylning i marken med skylletank (dagligt!)

Den mest effektive udnyttelse af vandet i skyllevandstanken opnås, hvis vandet bruges til at skylle sprøjten ad flere omgange, mindst 3 eller 4 gange, hvor der så bruges henholdsvis 1/3 eller ¼ skyllevand pr. skylning. Det er vigtigt, at alle ventilerne betjenes under skylningen, så der ikke står koncentreret sprøjtevæske nogen steder i systemet efter skylningen.

Sprøjten skal være forsynet med indvendig spuledyse, som skal bruges under hver skylning for at rengøre sprøjtetanken bedst muligt. Det er vigtigt, at sprøjten tømmes mest muligt ved hver skylning, idet der så opnås den størst mulige fortynding af væsken ved hvert nyt hold skyllevand. Skyllevandet udsprøjtes i marken på den netop behandlede afgrøde.

For at kunne behandle afgrøder, der er følsomme over for de midler, der har været anvendt i tidligere sprøjtninger, er det nødvendigt med yderligere rengøring af sprøjten. Metoden hertil er i nogle tilfælde beskrevet på etiketten til midlerne og skal i så tilfælde følges!

Det bedste resultat opnås ved:
I 3. hold skyllevand tilsættes sprøjterens og sprøjtens rengøringsprocedure gentages. Derefter skylles sprøjten 4. gang med rent vand.

Beskyt miljøet under sprøjtning

En vimpel monteret foran på traktoren vil kunne vise føreren den resulterende vindretning (sum af køreretning og vindretning) og give en indikation af vindhastigheden. Den kan således give oplysninger om, hvornår man skal være ekstra påpasselig, og om det er tid at skifte til grovere dyser.

Hav en nødplan klar, tænk fremad og forsøg at forudse eventuelle problemer. Hvis vindhastigheden i øjeblikket er acceptabel, men senere ventes at stige, så overvej at sprøjte i ”læsiden” først.

Undgå at skulle reparere eller servicere sprøjten, når der er bekæmpelsesmiddel i tanken og sprøjten står i marken. Evt. spild vil give en uacceptabel og ukontrollabel stor lokal overdosering, som kan føre til forurening af grundvandet – eller betyde, at jorden vil være bar og steril mange år frem.

Undgå overdosering, det er spild af sprøjtevæske og kan udgøre en fare for afgrøden. Brug bomsektionerne til at afbryde dele af bommen, når der sprøjtes arealer, der er smallere end hele bommen. Det er ulejligheden værd at arbejde med bomsektionerne, når der køres på trekantede stykker, hvor der kan ske overlap. Brug eventuelt GPS kontrolleret sektionskontrol, der automatisk åbner og lukker for sektionerne.

Udvendig rengøring af sprøjten

Som udgangspunkt skal sprøjten skylles udvendig i marken. Medmindre man har en vaskeplads med opsamling til separat beholder, skal sprøjten udstyres med udstyr til udvendig rengøring af sprøjten i marken. Her skal noget af det rene vand fra rensetanken reserveres til dette formål.

Sprøjtepistoler bliver brugt til at rengøre de områder på sprøjten, der er mest forurenet: den bagerste del af beholderen, bomme og hjul. Det er vigtigt at spule sprøjten udvendigt ofte – helst efter hver arbejdsdag. Det er også af sikkerhedsmæssig betydning for både personale og ved opbevaring af sprøjten, at den er ren udvendig!